Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

 

 

naziv osebe javnega prava

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
Šolska ulica 9
4205 Preddvor 

telefon 04 2750 710
spletna stran www.os-preddvor.si
e-naslov: tajnistvo@os-preddvor.si 
odgovorna oseba  Jože Povšin, ravnatelj
datum prve objave kataloga 1. 1. 2013
datum zadnje spremembe 7. 3. 2022
katalog je dostopen na naslovu www.os-preddvor.si

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2. 1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

 

Kratek opis delovnega področja organa
 • vzgoja in varstvo predšolskih otrok
 • osnovnošolsko izobraževanje
 • priprava hrane
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
matična šola

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
Šolska ulica 9
4205 Preddvor
04 27 50 710

podružnica Jezersko Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, PŠ Jezersko
Zgornje Jezersko 62
4206 Zgornje Jezersko
tel. 04 25 41 033
podružnica Kokra Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, PŠ Kokra
Kokra 23
4205 Preddvor
tel. 04 25 51 438
Vrtci pri Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor
Vrtec Storžek
Šolska ulica 7
4205 Preddvor
tel. 04 25 51 082
Vrtec Čriček
Zgornja Bela
4205 Preddvor
tel. 04 25 51 156
Vrtec Palček
Zgornje Jezersko 62
4206 Zgornje Jezersko
tel. 04 29 26 321

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

2.4 Seznam predlogov predpisov

Trenutno ni nobenih predlogov predpisov.

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Letni delovni načrt šole
 • Letni delovni načrt vrtca

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • vpis v 1. razred
 • prešolanje učenca na drugo šolo
 • odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidence, ki niso javno dostopne:
  • Evidenca zaposlenih
  • Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
  • Evidenca o poškodbah otrok in zaposlenih pri delu
  • Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
  • Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
  • Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
  • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
  • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
  • Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
  • Zbirka podatkov vpisanih in vključenih otrok
  • Zbirka osebnih podatkov – evidenca plačil staršev
  • Zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
  • Zbirka podatkov o članih organov šole
  • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
  • Soglasja v zvezi s fotografijami, posnetki, intervjuji, izdelki otrok ipd
  • Izjave staršev v zvezi z izvajanjem dejavnosti, ki presegajo programe za predšolske otroke
  • Evidenca zdravniških potrdil otrok za sprejem v vrtec
  • Evidence otrok na čakalnem seznamu za vključitev v vrtec
  • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
  • Evidenca o usposabljanju za varno delo in o usposobljenosti za varstvo pred požarom
  • Evidenca o delovnem času
 • Evidence, ki so javno dostopne:

  • Število zagotovljenih mest – 20.č člen ZVrt – dostopno: na sedežu zavoda v času uradnih ur
  • Število prostih mest – 20.č člen ZVrt – dostopno: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države
  • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest – 21. člen ZJU – dostopno: na sedežu zavoda v času uradnih ur.
  • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih -21. člen ZJU – dostopno: na sedežu zavoda v času uradnih ur

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah

 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Evidenca o zaposlenih

  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

   

  Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
  Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo

  OŠ Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor; uradne ure šole: vsak dan od 8.00 – 14.00

  Opis delnega dostopa v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

   

  4. Stroškovnik

   

  Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja , ki velja od 8. maja 2016.

  5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

   

  Dostopnost